تبلیغات
پیشرفت درکنار علم وادب

مقداری عكس ازساختمان های جالب دنیابراتون گذاشتم

ساختمان های كج

ساختمان جالب وكج كه به نظرمیاد درحال رقص هستند

خانه ی موسیقی

خانه ی موسیقی درجهان بسیارجالب وزیبا

 

خانه ای زیبا

خانه ای زیبا

 

خانه های بلند

دوساختمان بلند كه به وسیله ی پل به هم وصلند
طبقه بندی: فناوری، معماری وساختمان،
ارسال در تاریخ شنبه 21 شهریور 1388 توسط فرشید استادعلی